Toplam 32 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Torba yasa ile birlikte, Ar-Ge çalışmaları ve üretimi Türkiye’de yapılan elektrikli otomobillerin ÖTV’si üreticiye iade edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu araçlardan alınan ÖTV’yi üçer aylık dönemlerde şirkete ödeyecek ya da vergi borçlarından düşecek. Bu vergi desteği 31 Aralık 2035’e kadar sürecek.

Elektrikli otomobillerden yüzde 3 ile 15 arasında ÖTV alınıyor. Motor gücü 85 kW’ın altında olan otomobillerden yüzde 3, 85-120 kW arasında motor gücüne sahip otomobillerden yüzde 7, 120 kW’ın üzerinde olanlardan ise yüzde 15 ÖTV alınıyor.

Verilen teklif içerisinde 19. madde karşımıza çıkan teklifin tam metniyse şu şekilde;

“Madde 19 ile, ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden veya vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.”

Paylaş